Cenniki

DOKUMENTACJA MEDYCZNA ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

  1. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie.
  2. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 27 pkt 2, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
  3. Wysokość opłat ustala zarządzeniem Dyrektor zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami prawa.
  4. Ustala się  następującą wysokość opłat:
    1. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej                              -  6,49 zł
    2. Jedna strona kopii dokumentacji medycznej                                                      -  0,65 zł
    3. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym danych    - 6,49 zł