Zasady udzielania świadczeń

 1. Podstawowe, specjalistyczne świadczenia lecznicze i pielęgnacyjne udzielane są z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości, w szczególności w:
  • poradniach, gabinetach oraz pracowniach Przychodni,
  • miejscach wezwania, w tym w domu chorego.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, bądź przez członków rodziny lub przez osoby trzecie jak również telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Przychodni kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania.
 5. Bez skierowania udzielane są świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 6. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni NPL lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie.
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy - 999 - zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

PACJENTOM  ZAPISANYM  DO  PRZYCHODNI  SPECJALISTYCZNEJ

CMJ  W  JÓZEFOWIE  NOCNĄ POMOC LEKARSKĄ  ŚWIADCZY:

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OTWOCKU UL.ARMII KRAJOWEJ 3  TEL. 22 778-12-00